Hlásenie nežiaducich účinkov

Hlásenie nežiaducich účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania
Kvetná 11
825 08 Bratislava 26

Tel: + 421 2 507 01 206

Fax: + 421 2 507 01 237

Internetová stránka: www.sukl.sk

E-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

E-mail: safety@iq-med.sk

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Informačné stránky určené pre širokú verejnosť. Enterol® je liek k vnútornému užitiu. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu. Hlásenie nežiaducich účinkov